Γενικές πληροφορίες

  • Διατίθεται δωρεάν parking στο επίπεδο Α (ένα όχημα ανά εκθέτη)
  • Ημερομηνίες & Ωράριο Προετοιμασίας: 5-7/4/2016, 08:00-23:00
  • Ημερομηνία αποξήλωσης: Δευτέρα, 11/4/2016
  • Σε κάθε επίπεδο διατίθεται δωρεάν clark για φορτοεκφορτώσεις.
  • Πληροφορίες για το HELEXPO MAROUSSI

Online εγγραφές

Εγγραφή επισκεπτών

Αναζήτηση εκθετών:

Χορηγοί επικοινωνίας:Dental 2016
dental 2016
dental 2016

dental 2016

dental 2016
dental 2016